Vilkår & Betingelser

mobile image

Alle opslag på siderne på dette websted og, hvor det er relevant, mobilapplikationen (samlet benævnt "den Digitale Platform") samt abonnement på Klépierre-platformen indebærer ubetinget accept fra brugeren af disse vilkår og betingelser. Vi gør opmærksom på, at nogle af de tjenester, der tilbydes af den Digitale Platform har specifikke brugsvilkår, som supplerer disse generelle vilkår og betingelser.

1. Formålet med den Digitale Platform

Formålet med den Digitale Platform er at give generelle oplysninger om det regionale indkøbscenter Field´s og dets brands, loyalitetsprogrammet
Ingen oplysninger på den Digitale Platform udgør på nogen måde et tilbud om at indgå en aftale, et købstilbud eller et salgstilbud, medmindre andet er angivet.

2. Adgang til den Digitale Platform

Klépierre Management kan ikke garantere, at den Digitale Platforms funktion ikke forstyrres og er fejlfri. Ledelsen er kun bundet af en forpligtelse til at gøre sit bedste (obligation de moyens) med hensyn til drift og kontinuitet af den Digitale Platform og de tilbudte tjenester. Klépierre Management kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af brug af den Digitale Platform, uanset årsagen hertil. Især kan Klépierre Management ikke holdes ansvarlig for svigagtig ødelæggelse af eller adgang til data og/eller utilsigtet overførsel af vira gennem den Digitale Platform. Ledelsen kan heller ikke holdes ansvarlig for situationer, der kan tilskrives force majeure, fejl og tekniske problemer i forbindelse med hardware, programmer og software eller internettet, som kan medføre, at den Digitale Platform suspenderes eller opsiges helt eller delvist.
Klépierre Management forbeholder sig retten til at ændre, suspendere, begrænse eller afbryde adgangen til hele eller dele af den Digitale Platform, herunder især indhold, funktioner og tider for tilgængelighed, uden forudgående varsel. Det kan ske på et hvilket som helst tidspunkt, især med henblik på at vedligeholde eller ajourføre den Digitale Platform.

3. Abonnement på Klépierre-platformen

3.1 Websiden og, hvor det er relevant, applikationen giver brugerne adgang til Klépierre-platformen. En bruger, der ønsker at abonnere på Klépierre-platformen, skal læse og acceptere disse brugsvilkår. Ved at klikke på afkrydsningsfeltet "Jeg har læst og accepterer de generelle vilkår og betingelser for brug", accepterer brugeren, at vedkommende accepterer og overholder disse brugsvilkår.

En bruger kan kun tilmelde sig én gang.

Et barns brug af Klépierre-platformen sker med forældremyndighedens indehaveres fulde ansvar for de pågældende personer.
Derfor skal forældre, der ønsker at give deres børn adgang til Klépierre-platformen, hjælpe dem med at oprette en relevant konto og overvåge deres adgang til platformen. Det er den forældremyndighedsindehaveren værges ansvar at afgøre, om de oplysninger og det indhold, der offentliggøres på den Digitale Platform, er egnet til deres barn.

3.2. Abonnement på Klépierre-platformen, der er oprettet af Klépierre Management, giver brugerne mulighed for at:
- drage fordel af kampagnetilbud, hvis vilkår er angivet for hvert tilbud,
- modtage Klépierre-platformens nyhedsbrev,
- få adgang til visse tjenester på den Digitale Platform, der udelukkende er forbeholdt medlemmer af Klépierre-platformen,
- sende kommentarer til artikler, der er offentliggjort i dedikerede dele af den Digitale Platform.

3.3. For at abonnere på Klépierre-platformen skal brugeren udfylde en medlemsblanket, der ligger online på den Digitale Platform, og angive de obligatoriske oplysninger. Brugerne skal især angive et brugernavn og en adgangskode, så de kan få adgang til deres medlemskonto.

Registreringen giver brugeren status som medlem af Klépierre-platformen og giver brugeren adgang til de tjenester, der er angivet i punkt 3.1.

Medlemmer af Klépierre-platformen kan til enhver tid ændre deres oplysninger via siden "min konto". De kan også opsige deres abonnement på Klépierre- platformen via følgende adresse: dpo@steenstrom.com

3.4 Hvis de obligatoriske oplysninger ikke er angivet, er registrering ikke mulig. Brugeren forpligter sig til at sikre, at de oplysninger, der er anført på formularen, er fuldstændige og nøjagtige. En registrering, der indeholder oplysninger, som tydeligt er ukorrekte, kan fjernes. Brugerne forpligter sig også til at holde brugernavne og adgangskoder strengt fortrolige. Enhver forbindelse fra et medlems brugernavn og adgangskode anses for at være foretaget af sidstnævnte.

I tilfælde af svigagtig brug, tab, ødelæggelse eller tyveri af brugernavn og adgangskode skal brugeren ændre disse så hurtigt som muligt på den Digitale Platform. Klépierre Management kan ikke gøres ansvarlige for konsekvenserne af sådan svigagtig brug, tab, ødelæggelse eller tyveri.

Klépierre Management kan beslutte at suspendere eller udelukke et medlem i tilfælde af overtrædelse af disse generelle vilkår og betingelser for brug.

3.5 Medlemmernes forpligtelser

Hvert medlem af Klépierre-platformen accepterer:

- kun at oprette og bruge én konto,
- kun at levere nøjagtige og ajourførte oplysninger,
- at respektere de øvrige medlemmer, at være høflige og ikke-aggressive i enhver meningsudveksling med de andre medlemmer eller med den Digitale Platform,
- at overholde de specifikke vilkår og betingelser, der gælder for alle tilbud eller foranstaltninger, som foreslås på Den Digitale platform.

3.6 Offentliggørelse af indhold

Medlemmer af Klépierre-platformen kan få tilbudt mulighed for at offentliggøre kommentarer til artikler, der er offentliggjort på dedikerede dele af den Digitale Platform.
Brugerne er alene ansvarlige for det indhold, de sender til den Digitale Platform, samt de tekster og/eller meninger, de udtrykker. De forpligter sig navnlig til at sikre, at disse oplysninger ikke kan skade tredjemands legitime interesser.
I den forbindelse forpligter de sig til at
- ikke at bagtale, misbruge, chikanere, opspore, fornærme eller true nogen, eller krænke andres rettigheder,
- ikke at bruge krænkende sprog, såsom fornærmelser),
- ikke at være aggressiv,
- ikke at promovere et mærke, butik, aktivitet, produkt eller tjenesteydelse overhovedet,
- ikke at tolerere forbrydelser mod menneskeheden og ikke at tilskynde til racehad eller pædofili,
- ikke at skabe en falsk identitet eller tilrane sig en tredjeparts identitet,
- ikke at overføre vira, trojanske heste, logiske bomber eller andre skadelige eller destruktive programmer,
- ikke at forstyrre den Digitale Platforms funktion,
- ikke at krænke privatlivets fred og billedrettigheder for personer, der kan identificeres i indholdet,
- generelt ikke at overføre elementer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder eller tredjeparts rettigheder, navnlig varemærker, retten til privatlivets fred eller ophavsret.
Brugeren skal skadesløsholde Klépierre Management for alle søgsmål, der direkte eller indirekte er baseret på sådanne bemærkninger og/eller data, som af alle kan anlægges mod Klépierre Management af nogen som helst. Brugere forpligter sig navnlig til at betale de beløb, der følger af en tredjeparts søgsmål mod Klépierre Management, herunder advokatsalærer og sagsomkostninger.

3.7 I overensstemmelse med gældende regler er Klépierre Management ikke ansvarlig for det indhold, som brugere på den Digitale Platform har indsendt online. Men ledelsen har antaget moderatorer, hvis rolle det er at moderere bidrag fra brugere. Moderation foretages efter offentliggørelse (efterfølgende). Valget af efterfølgende moderation skyldes, at det er praktisk umuligt på grund af den øjeblikkelige karakter og mængden af indholdet at udøve almindelig forudgående kontrol over alt indhold. Mens princippet om efterfølgende moderation fremmer brugernes ytringsfrihed, skal hver bruger tage ansvar for og sikre overholdelse af grundlæggende juridiske og lovgivningsmæssige bestemmelser, såsom dem, der er omhandlet i denne artikel. Brugeren informeres derfor om, at Klépierre Management forbeholder sig retten til at slette hele eller dele af indholdet, når som helst og af en hvilken som helst årsag, uden forudgående varsel eller begrundelse. Brugeren må ikke fremsætte krav i den henseende. Brugere, der kan blive overraskede eller chokerede over en anden brugers indhold, kan kontakte moderator direkte på følgende adresse: dpo@steenstrom.com

4. Garantier

Brugeren skadesløsholder Klépierre Management, samt alle dem, der er involveret i oprettelse, produktion og distribution af den digitale platform, for alle krav, ansvar, omkostninger og udgifter som følge af overtrædelse af disse betingelser eller i forbindelse med brugen af den Digitale Platform.
Alle oplysninger og data, der leveres af brugeren, sker alene på dennes ansvar, og brugeren forpligter sig til at holde Klépierre Management skadesløs for og kompensere disse i overensstemmelse hermed for en direkte og indirekte skade, der måtte opstå som følge deraf.
Brugeren er alene ansvarlig for direkte eller indirekte skade og beskadigelse, hvad enten den er væsentlig eller uvæsentlig, forårsaget af brugeren af den Digitale Platform som følge af ulovlig eller lovlig brug af den tjeneste, der leveres deri. I ovennævnte tilfælde forpligter brugeren sig at kompensere Klépierre Management, herunder for rimelige advokatsalærer, som det har været nødvendigt at afholde i tilfælde af, at sidstnævnte pålægges at betale skadeserstatning. Brugeren påtager sig desuden at tilbagebetale Klépierre Management de udgifter, der er forbundet med udbedring af skaderne.

5. Ansvar

Klépierre Management kan ikke holdes ansvarlig for en direkte eller indirekte skade, der måtte opstå som følge af adgang til eller brug af den Digitale Platform eller de oplysninger, der er indeholdt deri, uanset arten. Især de oplysninger, der gives af varemærkerne for deres produkter eller tjenesteydelser, sker på deres eget ansvar og kan ikke gøre Klépierre Management ansvarlig.
Klépierre Management fralægger sig ethvert ansvar for, om de beslutninger, der træffes, og de handlinger, der udføres af brugerne, er hensigtsmæssige. Dette sker udelukkende på grundlag af de oplysninger, der offentliggøres på den Digitale Platform.
Klépierre Management fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af skader påført af brugeren, især på grund af tab, forringelse eller beskadigelse af filer eller overførsel af vira, der kan inficere disses computerudstyr eller anden ejendom, når det tages forbindelse til og/eller der slås op i og/eller den Digitale Platform anvendes.
Brugeren anerkender, at overførslen af data over internettet er teknisk relativt pålideligt, og at selve dataene ikke er beskyttet mod eventuelt misbrug. Under disse omstændigheder er brugerne fuldt ud ansvarlige for at kommunikere adgangskoder eller andre fortrolige data og generelt følsomme oplysninger.
Brugerne er ansvarlige for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte deres data og udstyr mod smitte med virus, såsom tredjeparters forsøg på indtrængen i deres computersystemer via tjenesterne på den Digitale Platform.
Brugeren anerkender, at vedkommendes udstyr er forbundet til internettet alene i henhold til vedkommendes ansvar, og at Klépierre Management derfor ikke er ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå under tilslutningen.
Med fuldt kendskab til ovenstående giver brugeren afkald på sin ret til at holde Klépierre Management ansvarlig for en eller flere af de ovennævnte faktorer eller begivenheder.

6 Opdateringer

Klépierre Management gør en rimelig indsats for at tilbyde ajourførte oplysninger om sin Digitale Platform. Alle oplysninger, som personer, der tilgår den Digitale Platform, gøres opmærksom på, er blevet valgt på en bestemt dato.
Sådanne oplysninger kan kræve ajourføring, som måske ikke er sket på det tidspunkt, hvor de slås op, enten af tekniske eller ikke-tekniske årsager, eller de kan være genstand for at skulle ændres. Klépierre Management kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

7. Hyperlinks

Den Digitale Platform kan indeholde links til andre websider. De websider, som disse hyperlinks henviser til, er, medmindre andet er angivet, uafhængige af den Digitale Platform og Klépierre Management. Klépierre Management kan på ingen måde holdes ansvarlig for indholdet af sådanne websider, eventuel skade, der kan opstå som følge af tilslutning til disse websider, de oplysninger, der er indeholdt deri, eller eventuelle transaktioner, der kan udføres ved hjælp af dem, som udgiveren af websiden er eneansvarlig for.
Ethvert hyperlink af nogen art, der gør det muligt at få adgang til den Digitale Platform eller til en af dens sider eller elementer, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Klépierre Management.

8. Funktioner til deling af sociale medier

Den Digitale Platform tilbyder funktioner til deling af bestemt indhold på sociale netværk. Brugeren forpligter sig til ikke at misbruge betydningen af indholdet eller at beskadige Klépierre Managements rygte. Under alle omstændigheder udføres denne deling alene på brugerens ansvar; da Klépierre Management ikke er udgiver af nævnte sociale netværk, som er uafhængige, kan de ikke drages til ansvar for eventuelle konsekvenser i forbindelse med brugen af sådanne platforme.

9. Behandling af personoplysninger

Den Digitale Platform indeholder forskellige former for indsamling af personoplysninger. Du kan finde flere oplysninger om denne databehandling i vores charter om beskyttelse af personoplysninger.

10. Intellektuel ejendom

Denne Digitale Platform, og især alle visuelle elementer, samt præsentationen og indholdet af alle artikler, presseanmeldelser og generelt alle oplysninger, der vises på den Digitale Platform, er Klépierre Managements eller eksklusive ejendom eller tilhører tredjeparter, med hvem man har indgået aftaler, som tillader offentliggørelse heraf. Brugeren har ikke ret til at reproducere, formidle eller generelt udnytte sådanne elementer eller indhold på nogen måde uden udtrykkelig forudgående samtykke fra Klépierre Management.

11. Ændring af disse vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres. Hver ny version bliver offentliggjort på den Digitale Platform. Den gældende version er den, som er i kraft på den dato, hvor brugerne slår op på den Digitale Platform og er bindende for dem.

12. Vilkårenes uafhængighed

I tilfælde af, at en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for ikke at kunne håndhæves i henhold til gældende lov, accepterer brugeren og Klépierre Management at genforhandle den i god tro for at bevare den økonomiske stilling, som de nyder godt af, så tæt som muligt på den, der er nævnt i den bestemmelse, der ikke kan håndhæves.
Hvis man undlader at erstatte denne bestemmelse på en gensidigt acceptabel og eksigibel måde, bliver denne bestemmelse udelukket fra aftalen, og resten af de generelle vilkår og betingelser vil blive fortolket, som om en sådan bestemmelse blev udelukket, og gælder fortsat.